Hecı Fettah güvenlik ve hizmete muhtaç

Hacı Fettah Mahallesi’nin 8 tarihî mahallenin birleştirilmesiyle oluşturulan bir mahalle olması dolayısıyla su tarihî mahallelerin en önemlileri Bordabaşı, Sungur, Karakurt, Übeyit, Tarhana ve Şıh Ahmet’tir. Bu tarihî mahallelere kısaca bir göz atmakda fayda var.

 

Şeyh Ahmet Mahallesi

Karamanoğulları dönemi mahallelerinden olan Şıh Ahmet Mahallesi, 1500 senesinde 16 nefer, 7 hâneden ibarettir. Kanunî devrindeki tarihsiz ilyazıcı defterinde, 8 nefer ve 6 hâne iken, III. Murad devrinde (992-1584) 49 mükelleften ibarettir. Bu durumuyla mahalle, çevresindeki mahallelerin en büyüklerindendir. Adını veren Şeyh (şıh) Ahmed’in kim olduğu bilinemeyen mahalledeki Tahtatepen Mescidi, Osmanlı kayıtlarına göre Hacı Adil Mescidi’dir. Osmanlı devrinde camiye bitişik mahalle mektebi yıkıldıktan sonra yerine ev yapılmış, mahalleli bu evde oturanlara “Mektep Evliler” demişlerdir. Daha sonra bu hâne de yıkılarak yeri yola dönüştürülmüştür. Mektebin ve mescidin vâkıfları vardır. Eski hanlardan Koca Mustafa’nın hanı da bu mahallededir.

Konya’nın tanınmış ailelerinden Kalfazâdeler, Burhanzâdeler ile Aziziye Camii müezzihlerinden İbrahim Efendi ve Hüseyin Efendi bu mahalle halkındandır. Şeyh Ahmet Efendi’de bu mahalle sakinlerindendir.

 

SUNGUR MAHALLESİ

Bu mahalle, bölgenin en eski tarihî yerleşim bölgelerinden birisidir. Bin beş yüz senesinde 13 nefer, 4 hâneden ibaret olan Sungur Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Han devrinde (924-1518) 79 mahalleden birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Mahalle, III. Murat devrinde (992-1584) 15 mükelleften ibarettir.

Sungur Bey adında bir zât tarafından yaptırılan mahalle bescidi bânisinin adı yanında Telli mescid diye de anılmaktadır. Konya tarihinde adı geçen bir Emir Sungur vardır, Bu zât, üzerindeki kitabeye göre, İlhanlı Sultanı Ebu Said Bahadır Han için Musul’da yaptırılan ünlü nisan tası’nın, 1333 senesinde, Mevlâna Dergâhı’na hediye edilmesini sağlamıştır. 1938-39 yıllarında halk tarafından yenilenen mescidin yerinde bulunan eski binanın burasının tarihini çok daha gerilere götürmektedir. Günümüzde mevcut olmasa da, eski kayıtlara göre şehir içinde bir de Sungur Hamamı vardır.

Konya Kabristanları arasında geçen ve mescidin kuzeyinde bulunan Sungur Mezarlığı’nın da günümüzde yeri bilinmemektedir. Meram”de Cemel Ali Dede Türbesi ve Mescidi’nin bulunduğu bölgeye adını veren Şeyh Turut’un soyundan, Beyşehir Kadısı Mehmed Efendi’nin oğlu Şeyhülislâm Hamid Mahmud Efendi, 1494 senesinde Sungur Mahallesi’nde doğmuştur. Mahallede vaktiyle Bektaşzâdeler, Katırcıoğluları, Yeloğulları gibi Koünya’nın tanınmış aileleri ikâmet etmişlerdir. Meşhur hattatlardan Dayıoğlu Ali Efendi ve araştırmacı-yazar Ârif Nüshet Turgut da bu mahallenin sakinleri arasında bulunmaktadır.

 

ÜBEYİT MAHALLESİ

Adını kimden aldığı bilinmeyen mahalle, Yavuz Sultan Selim döneminde (924-1518) yer alırken Kanunî Sultan Süleyman döneminde 2 nefer ve 1 âneden ibarettir. III. Murad devrinde (992-1584) mükellef sayısının 25’e ulaştığı da kayıtlarda yer almaktadır. Übeyid Mescidi  de Tahtatepen Sokağı üzerindedir. Yapılış tarihi ise 1860’tır. Ahşap mescid tiplerinden olan mabed son yıllarda onarılmıştır.

 

KARAKURT MAHALLESİ

Karamanoğulları döneminden itibaren resmî kayıtlarda adı geçen Karakurt Mahallesi, 1500 senesinde 13 nefer, 10 hâneden ibarettir. Kanunî devrinde ise 6 nefer ve 3 hâneden ibaret olup III. Murad döneminde (992-1584) bu sayı 14’tür. Eskiden Taş Medrese’nin kuze tarafı ile günümüzde Kızılay Hastanesi’nin bulunduğu alanın tamamen mezarlık olduğu da biliniyor.

Mahalle adını, Karakurt Caddesi üzerinde bulunan  Karakurt Baba adlı türbeden almaktadır. Tarihî eskilere giden bu mahallenin tanınmış aileleri arasında şu isimler sayılabilir. Eğitimci Ahmet Hamdi Gürağaç, Semerciler, Sancıoğulları, Demirciler, Uzunefendiler, Nuzumlalı Hocazâde Mustafa Efendi. Günümüzde mahalle tamamen ticarî alan içerisinde kalmış, tarihî doku tahribata uğramıştır.

 

HOŞHAN (Hoşhavan) MAHALLESİ

Bölgenin en eski mahallelerinden olan Hoşhan Mahallesi, 1518 senesinde 8 nefer, 6 hâneden ibarettir. Kanunî devrinde 20 nefer ve 14 hâneden ibaret olan mahalle, III. Murad döneminde ise mükellef adedi 75’tir. O dönemde Konya’nın 3. büyük mahallesidir. Mahalle bundan sonra Hoşhavanata (doğusu) ve Hoşhavan Saatçi (batısı) adıyla ikiye bölünmüş ve “Hoşhavan” şeklinde telaffuz edilmeye başlanmış. Bu mahallenin sokaklarından biri Ebubekir Çelebi Sokağı olup, Tarhana Mahallesi’ne ait Şirzat Hatun Sokağı ile keseşir. Şirzat Hatun, Ebubekir Çelebi’nin eşidir. Bunlarla ilgili bir de menkıbe vardır.

Yorum Yok

Bir yorum yaz
Henüz yorum yok

Yorum yazan ilk kişi olabilirsiniz.

Yorum Yaz

tüm yorumlar