Kur?an?da Ahiretin 24 farklı Adı

Muhterem okuyucularım, bu gün sizler için mukaddes kitabımızda Ahiretin diğer isimleriyle alakalı yaptığım bir çalışmayı paylaşıyorum. Bilindiği gibi umumiyetle Mekke’de inen sureler iman ve ahireti, Medine’de inen sureler ise ameller ve cezaları izah ederler.

İslam’ın iman esaslarından birisi olan ahirete yani cennet ve cehenneme inanmak Allah’ın bütün vahiylerinde olmazsa olmaz bir hakikat olmakla Mekke-i mükerreme’de ilk Müslümanlar bu konuda hakiki bir imana kavuşturulmuşlardır.Sapık tasavvufi(!) akımlar tarafından özellikle vahdet-i vücut denilen İslam dışı öğreti yandaşlarınca sulandırılmaya çalışılan ahiret hayatının 24 adını geçtikleri ayet-i kerimelerle buraya alıyoruz.

1- Kıyamet Günü:Kıyame/ “1.  Kıyamet gününe yemin ederim.  2.  (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz) 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? 4.  Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.”

2- Alış-veriş ve dostluğun olmadığı gün: Bakara/254 “Ey inananlar! Alışverişin, dostluğun, şefaatin olmayacağı günün gelmesinden önce sizi rızıklandırdığımızdan hayra sarfedin. İnkâr edenler ancak yazık edenlerdir.”

3- Yüzlerin ak-kara olma günü:  Ali ımran/106 “Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü (düşünün.) İmdi, yüzleri kararanlara: İnanmanızdan sonra kâfir mi oldunuz? Öyle ise inkâr etmiş olmanız yüzünden tadın azabı! (denilir).”

4- Doğruluğun fayda vereceği gün:  Maide/119 “Allah, 'Bu, doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür; ebedi ve temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Allah onlardan hoşnud olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnud olmuşlardır, bu büyük kurtuluştur' dedi.”

5- Furkan günü:Enfal/41 “Şunu da bilin ki, eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza indirdiklerimize iman etmiş iseniz, ganimet olarak aldığınız herhangi birşeyin beşte biri Allah'ındır, peygambere, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir.”

6- Hesap günü: Sad/26, infitar/18 “Evet, bildin mi nedir hesab günü?O gün hiç kimse, diğeri için bir şeye mâlik değildir. Emir o gün ancak Allah'a mahsustur.”

7- Herkesin birbirinden kaçışma günü: Abese “33. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 34. İşte o gün kişi kardeşinden, kaçar. 35 . Annesinden, babasından, 36. Eşinden ve çocuklarından .37. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. 38. O gün bir takım yüzler parıl parıl, 39. Güler ve sevinir. 40. Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş,41. Hüzünden kapkara kesilmiştir.42. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır”

8- Din ve Ceza günü:fatiha/3”fatiha 4 “Allah c Ceza gününün mâlikidir.”

9- Herkesin imamıyla toplanacağı gün:İsra/71 “Bir gün bütün insanları önder ve liderleriyle birlikte çağıracağız. Artık kimin (amel) kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını (rahatlıkla, güven duyarak) okuyacaklar ve bir hurma fitili kadar haksızlığa uğramıyacaklar.”

10- Pişmanlık günü: Meryem/39 “(Resûlüm!) Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken (bakarsın) iş olup bitmiştir.”

11- Mal ve evladın faydasız olacağı gün:Şüara/88 “: O gün, ne mal fayda verir ne de evlât.”

12- Gölge günü:Şüara/189 “Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi!”

13- Diriliş günü: Rum/56 “Kendilerine ilim ve iman verilenler; 'And olsun ki, siz Allah'ın yazısında mevcut yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür, fakat sizler anlamıyordunuz' derler.”

14- Ayırma ve hüküm günü:saffat/21 “Bu, ayırt etme günüdür ki siz, onu yalanlamıştınız.” , mürselat “12 - Bunlar hangi güne ertelendiler? 13 - Hüküm gününe. 14 - Bildin mi, nedir o hüküm günü?15 - O gün yalanlayanların vay haline!”

15- Buluşma günü: Mümin/15 “Arş sahibi, varlıkların en yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle vahyi indirir.”

16- Felaket günü: Mümin/18 “Bir de o yaklaşan felaket gününü onlara haber ver ki, o zaman yürekleri gırtlaklara dayanmış yutkunur da yutkunurlar. Zalimler için ne ısınacak bir hısım (ne sıcak bir yakın) vardır, ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi!”

17- Bağrış-çağrış günü: Mümin “32 - "Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum. 33 - "O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan koruyacak olan yoktur. Her kimi Allah şaşırtırsa, artık ona bir yol gösterici bulunmaz"

18- toplanma günü: Şura/7 “Böylece şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için sana Arapça okunan bir Kitap vahyettik. İnsanların bir takımı cennete, bir takımı da çılgın alevli cehenneme girer.”

19- Dostluğun geçmediği gün:Duhan/41 “O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.”

20- Ceza günü: Kaf/20 “Sûr'a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür.”

21- Sonsuzluk günü: Kaf/34 “Girin oraya selametle! Budur işte o sonsuzluk günü.”

22- Çıkış günü: Kaf/42“O gün insanlar, o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün, kabirlerden çıkış günüdür.”

23- Aldanma, zarar günü: Teğabün/9 “Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.”

24- Sırların açıklanacağı gün: Tarık/9 “Sırların orta yere çıkarılacağı gün”

Allah c, cümlemizi cennet ve cemaliyle müşerref olan kullarından eylesin!