İslam âlimlerimizden Sayın Hayreddin Karaman “Sorularla Müslümanlık-3 İtikadi Meseleler” adlı kitabında iki vahim hata yapmışlardır, bir Müslüman kardeşi olarak, halkımızın o kitabı okuyup yanılgıya ve aynı vahamette hataya düşmemeleri için alenen cevap vermek ve doğrusunu yazmak zorunda kaldım.

2. Vahim hata: Kadın Peygamber konusu ki yazar bu konuda sorulan soruya aynen şöyle cevap veriyor: Sh 90: “İslam’a (hak mezheplerden birine) göre kadının peygamber olması caizdir ve vakidir. Kuranda hazreti Meryem gibi kendisine vahyedilmiş kadınlardan bahsedilmektedir. Bir kimseye vahi gelince o peygamber olur.  Ayrı şeriat ve kitap getirmesi şart değildir.”

Cevabımız ve doğrusu şöyledir:  Bir konuda fetva vermek için önce Kur’ana ve sünnete bakmak gerekir, eğer o ikisinde sonuç yoksa edile-i şer’iyyedenicma ve kıyasa bakılır. Bu konuda kur’anı kerimde çok açık dört ayeti kerime vardır. Bu dört ayette hiçbir yoruma gerek duymadan net olarak bütün peygamberlerin erkek olduğu beyan edilmektedir.

Yusuf: 109 “Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahiy ettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”

Nahl: 43 ve Enbiya:7 “Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”

Yunus 2”İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette apaçık bir sihirbazdır” dediler?”

Bunlara ek olarak, insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak hangi cinsin gönderildiği konusunda apaçık beyanda bulunan birkaç ayeti kerime daha aktaralım:

Araf 69 “(Yeni)  “Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, Allah sizi Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.”

Sebe 7 “Yine inkâr edenler şöyle dediler: “Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?

Yasin 20 “Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun.”

Yukarıdaki ayetlerde “adam” kelimesi ayetlerin Arapça aslında “racül” yani erkek kelimesiyle kullanılmıştır.

Hayreddin Karaman cevabında ““İslam’a (hak mezheplerden birine) göre kadının peygamber olması caizdir ve vakidir.” demiş ancak mezhebin hangisi ve kaynağı hakkında bir şey yazmamıştır, yazsa bile bu üç ayet karşısında hiçbir şey ifade etmeyeceği açıktır. Ayrıca bu konudaki mezhebimizin ve ehlisünnet âlimlerinin yukarıdaki ayetlerden yola çıkarak oluşturdukları ortak görüşü şudur: ?? ??? ?? ???? ?? Akaidimizi özetleyen Ömer nesefide ki bu ibarenin manası: Asla kadından peygamber gelmemiştir, şeklindedir.

Yazar yanlış cevabında birde şu sözü ilave ediyor: “Kuranda hazreti Meryem gibi kendisine vahyedilmiş kadınlardan bahsedilmektedir.” Bu sathi ve basit söze yine kur’andan bir kaç örnekle cevap verelim: Kur’anı kerimde peygamberler dışında vahyedilen kişilerden/şeylerden söz edilmektedir mesela:

Kasas 7 “Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” diye ilham ettik.”

Bu ayette hazreti Musa’nın annesine vahyedildiği anlatılıyor ve cenabı hak onun kalbine ilham ederek yol gösterdik demek istiyor.

Nahl 68 “Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.”

Bu ayette de arıya nasıl bal yapacağı ilhamla anlatılmıştır ve insan dışında bir canlıya nasıl vahyedildiği beyan edilmiştir.

Fussilet 12 “Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah'ın takdiridir.”

Bu ayette de cansızlara vahyedildiği anlatılarak hükmüne göre nasıl şekillendiğini anlatmaktadır.

Sonuç olarak Allah c, canlıya da, insana da, Kadına da, cansıza da evrendeki kendilerine ait vazifeleri öğretmek için,  vahyetmiştirve bu vahi onların peygamber olmasını gerektirmemiştir. Ancak peygamberlik için sadece beşeriyetten erkeklere vahyetmiştir. Nassın yani ayet ve sünnetin olduğu yerde içtihada yer yoktur.

Allah(cc) peygamberlerin tümünü tanıyan ve ayırmadan iman eden bu aziz ümmetten bizleri ayırmasın.