Değerli okuyucularım, büyük ihtimal aşırı günahlarımızdan dolayı son yıllarda yağmurlar istendiği gibi yağmıyor.

Nisan yağmurları, kırkikindi yağmurlarının adı var kendi yok, yüce rabbim en iyisini bilir ve yapar, bunda şüphemiz yoktur.

Hepimizin mevsim değişikliği, sıcaklık artışı, küresel ısınma gibi bahanelerle sebeplendirmeye çalıştığımız yağmur kıtlığı kulluğumuzun kıtlığından kaynaklanıyor olabilir.

Nisan ayının bereketli yağmurları bu ayın bitmek üzere olduğu şu günlerde halen yüzünü göstermedi. Dışarı koyduğumuz leğenin dibi bile ıslak değil.

Eskisi gibi kurallara uygun yağmur duaları yapılmıyor, sadece hutbelerden kısa bir dua ile geçiştirilmesi yeterli değildir.

Yazının başlığına bir daha bakınız!

Bu söz aşağıda verdiğim 120 yıl önceki bol yağmurlardan sonra rahatlayan halkın sözüdür.

Allah’ım bütün canlıların ve bitkilerin için senden bol ve yeterli yağmurlar istiyoruz: günahsız çocuklar, alnı secdeli gençler, beşikteki bebeler, saflardaki aksakallılar ve meleşen kuzular hakkı için.

“Selanik’ten yazılıyor

Mart evahirinden (sonlarından) beri hemen her gün yağmakta olan yağmurlar sekiz on günden beri kesilmiş ve lehülhamd havalar kış ekinlerin icra-yı hasadına ve yaz mahsulünün zer’ine kemal-i germi (sıcaklık) ile başlanılmıştır kesret-i barandan (aşırı yağış) bazı mahallerde kış mahsulü bozulmuş ise de bu da rivayet olunduğu kadar külliyetli değildir yaz mahsulünün kemal-i feyz ve bereketle husule gelmesi ve zarar-ı vakıı tazmin eylemesi eltaf-i ilahiyeden müstedadır.   

Bir hafta on günden beri lehü’l-hamd yağmurlar kesilmiş olduğu cihetle, zürra (çiftçiler) orak ve harman işlerine başlayabilmiş ve yaz mahsulatından olan pamuk, sisam, mısır, bostan zer’iyatına mübaşeret olunmuştur.

Harmanlar kemal-i germi ile devam eyliyorsa da Selanik havalisinde arpalar ve buğdaylar pek ziyade çalıktır. Alelade 70-80 kıyye tutan arpanın kilosu bu sene ancak 60 kıyye tutabiliyor. Malın cinsi de pek iyi değildir. 3 ay kadar mütemadiyen devam eden yağmurlar mezrua’atımıza fevkalade zararlar i’ras eylemiştir.

Martta emsalsiz bir feyz ve bereket vaad eden mezruat yağmurlardan pek ziyade bozulmuştur. mahsulün heyet-i umumiyesi geçen senekinden yüzde 30-40 derecesinde noksan tahmin olunuyor.

Geçen gece iyice bir cesamette dolu ile karışık şiddetli yağmur yağmışsa da tarlalarda i’ka eylediği hasârata dair henüz malumat alınamamıştır.

Yenikapı İskelesi

Yenikapı iskelesine kömür almak için gidenler, iki tarafına beşik gibi sallanan ve üzerinde basacak tahtası bulunmayan eğreti iskeleden kayıklara geçip de bir kazaya uğramadan işini bitirebilirse doğrusu büyük muvaffakiyet.

Hele kömür kayıklarından çuvallara doldurulup da iskeleye sıralanan çuvalları sırtına alarak o cisr-i muavvecten, o eğri büğrü tahtalar üzerinden harice yük taşıyan hamallara bakıp da acımamak kabil değildir.

Bir-iki hafta sonra etrafı karpuz kabuklarıyla dolacak olan iskele bu hal-i harabide terkedilecek olursa kayıklar bi’t-tabi açıkta demirlemeye mecbur olacağından hükümet, balamar rüsumundan bir hayli varidat kaybedecektir.

Binaenaleyh gerek varidatın şu suretle ziyaına gerek büyük bir kaza vukuuna hacet kalmamak üzere iskelenin biran evvel tamiri için daire-i aidesinin nazar-ı dikkatini celp ederiz.”

“İkdam Gazetesi Rabiül evvel sene 1318 (31 Temmuz 1897)