(İmam Birgivi (İzmir – Ödemiş) Merhumun -İslam’ın yanlış anlaşılma ve anlatılmasına karşı kitaba ve sünnete uygun izahını içeren- Makâmât adlı eserini tercümeye devam ediyoruz)

Şeriattaki on makamın dördüncüsü ihsandır.

İhsan demek Allaha ihlas, huşu ve samimiyetle ve riayet ederek kulluk etmek demektir.

İhsan konusunda yüce peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyorlar:

“İhsan onu görülürmüş gibi ibadet etmendir: zaten sen onu görmesen de o seni görüyor” (Buhari c1 s18)

Şeriattaki on makamın beşincisi evlenmektir.

Evlenmek şu ayet-i kerimeye göre farzdır:

“Kadınlardan hoşlandığınız birisiyle evleniniz” (Nisa 3)

Şu hadis-i şerife göre de sünnettir:

“Evlenmek benim sünnetimdir, benim sünnetimden uzak duran ise benim ümmetimden değildir.” (İbn Mace)

Şeriattaki on makamın altıncısı helal yemek ve helal giymektir.

Cenab-ı hak helal yemek hakkında şöyle buyuruyor:

“Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyiniz” (Bakara 57)

Elbiselerin temiz ve helal olmasını emreden ayet-i kerime de şudur:

“Elbiselerini temizle” (Müddessir 4)

Şeriattaki on makamın yedincisi ehl-i sünnet vel’cemaatten olmaktır. Yani Allah rasülünün ve onu sağlığında gören Müslüman topluluğun İslam’ı yaşama biçimine uygun yaşamaktır. Sonradan uydurulan ve dine katılan bidatlerden uzak durmaktır.

 Bu konuda Allah cc şöyle buyurmaktadır:

“Daha önce geçmiş Allah’ın bir sünneti vardır, bu sünneti değiştirecek bir güç bulamazsın” ( Fetih 13)

Şeriattaki on makamın sekizincisi şefkat ve merhamettir.

Bu hususta peygamber efendimiz (sav) buyuruyorlar ki:

“Yerdekilere acıyın ki göktekiler de (Allahlın rahmet ve gazabını taksim eden yücelerdeki görevliler) size acısın” (Tirmizi c5/192)

Şeriattaki on makamın dokuzuncusu helal kazanmak ve faizden uzak durmaktır.

Yaratıcımız bu konuda kesin hükmü şu şekilde vermiştir:

“Allah alış-verişi helal kıldı, faizi ise haram etti” (Bakara 175)

Şeriattaki on makamın onuncusu iyiliği emretmek, kötülükten uzak tutmaktır.

Kendimiz önce kötülükleri bırakıp iyiliklere yöneldikten sonra gücümüzün yettiklerini ve çevremizdeki Müslümanlara iyiliği anlatıp kötülükleri tanıtarak onları doğru yola getirmeye çalışmak demek olan emr-i maruf nehy-i münker (iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak) şu ayetle farzdır:

“İyiliği emret kötülükten uzaklaştır” (Lokman 17)

Şeriatta bulunan bu on makam ayet ve hadislerle sabittir.

Bunun dışında İslam’a ve şeriata uymayan batıni ve zahiri yorumların ve sapmaların İslam’la bir alakası yoktur.

İslam ve İman yüce peygamberimizin Allah cc hazretlerinden vahi yoluyla alıp bizlere tebliğ buyurduğu yegâne gerçeklerdir.

Sünnet ve cemaat yolu ise: Allah rasülü ve onun ashabının yaşadığı tarzda İslami bir hayat yaşamaktır.

İslami hayat demek Kur’an ve Sünnette temeli olan ve 23 yıl boyunca bu temel üzerine İslam’ın ve İmanın şartları çerçevesinde peygamber aleyhisselam ve arkadaşlarının bina ettikleri ana caddedir.

Allah cc, bütün insanlığa bu ana caddede buluşmak nasip eylesin!

(devam edecek)