TASAVVUF OKULLARINA OSMANLI NİZAMI- 10

Elimde TBMM arşivinden edindiğim Meclis-i Meşayih Nizamnamesi var, 32 sayfadır, Osmanlıcadır.

İlk cümlesi şöyledir: Şeyhler meclisince düzenlenip şeyhülislamlık yüce makamına onaylanmak üzere sunulan sekiz bölüm talimatnamedir.

İnşallah bu nizamnameyi bütün bölümleri ve maddeleriyle bugünün diline aktararak gün ışığına çıkarıp aydınlanmaya ve yanlışlardan korunmaya yardımcı olmaya çalışacağım.

“Özel Tekkeler Hakkında

Madde 15- Özel tekke sahiplerinin isimlerini, hangi yüce tarikattan icazetli ve görevli olduklarını açıklayan bir defter encümenlerce koruma altında tutulacaktır.

Madde 16- İnanç ve amel bakımından her Müslümanın bilmesi gerekli olan dini konuları bilmeyen özel tekke sahipleri Âlimler Meclisi Nizamnamesinin 17. maddesi gereğince âlimler heyeti encümenlerince usulü dairesinde görevinden alınır.

Tekke Merkezleri Bildirgesi

Madde 1- Tarikatın ayin ve edepleri gibi hususlarda merkez dergâhların diğer tekkelerden farkı yoktur.

Madde 2- Âlimler Meclisi Nizamnamesine ait talimatnamenin 11. madde gereğince her mıntıka dâhilinde bulunan şeyhler kendi merkezlerinde toplanarak gizli oy ile içlerinden iki kişiyi bir yıl müddetle seçerler. Bu kişilerin yardımları ile gerek şeyhlik cihetlerinin ve gerek diğer ilmi ve bedeni cihetlerin tekkelerde ifa edilip edilmediğine merkez şeyhleri nezaret edeceklerdir.

Madde 3- Tekkelerin yoklama ilmühaberleri merkezlerden ve merkezlerin ilmühaberleri de müfettişler tarafından onaylanacaktır.

Madde 4- Bir tekkeye bağlı tekkelerin ilmühaberleri merkezlerde korunarak yılda bir kere genel ve onaylı bir yoklama cetveli merkez şeyhleri tarafından şeyhler meclisine verilecektir.

Madde 5- Merkezlerde haftada birer saat ümmetin yetişkin âlimleri tarafından tarikatların yüce amaç ve gayeleri ile İslam ahlakının üstünlüğü hakkında herkese açık vaazlar verilmesine önem verilecektir.

Madde 6- Her bölgede bulunan tekke, şeyh ve dervişlerin birliğine hizmet ve aralarındaki din kardeşliğinin güçlendirilmesine gayret ve yardım etmek merkez şeyhlerinin ana görevlerindendir. 

Madde 7- Tekke şeyhlerinden resmi kurumlarca gerektiğinde istenen ilmühaberler önce kendi merkezlerinden daha sonra da âlimler meclisi tarafından onaylanır.

Madde 8- Merkez şeyhleri uygun bir zatı vekil bırakıp izin almadıkça yerlerini terk edemezler.

Madde 9 – Merkez şeyhleri her ay bölgelerinin genel sorunlarına dair ek görüşlerle âlimler meclisine bir rapor verecekler ve gerekirse diğer şeyhlerle istişareli olarak tasavvufun yüce değerlerini hayata geçirme ve yüceltilmesi hususunda vardıkları sonucu âlimler meclisine bildireceklerdir.”