İLK VE SON PERGAMBERİN HİLYE-İ ŞERİFİ

Tevhit İpinin Cevheri

Bütün yücelikleri yayan Allaha borçluyuz, İlmin yüzünü yükselten Âdem oldu

Allah’ın kendisine yaptığı keremle Âdem herkesten keremli oldu.

Nurunu tam bir hikmetle açınca o nur ile Âdem ikram buldu.

Güzel yüzünden nur atarak şerefle melekler tarafından secde edildi.

O nur ile Adem şüphesiz gaybın da gaybının mahremi oldu

“Velekad kerramnâ” ayetiyle şeref rütbesi tescil edildi.

Tüm peygamberlerle evrene düzen verdiler, hak yola çağırmada ayak dirediler.

Her biri elinden gelen gayreti göstererek Allah’ın dergâhına davetçi oldular.

Peygamberimiz Hz Muhammed Aleyhisselamın Yüce Makamı

Risalet sultanında kemale erdi, Allah’ın hak yoluna davet ne güzeldir.

İnsanlığın şeref ve övünç kaynağı bütün eşyayı tek başına var eden

Kudret denizlerinin ilk dalgası, hikmet cevherinin son halkası

Ezel ilminde deniz gibi, Lem yezel olan Allah ile konuşur.

Adı Allah’ın adıyla beraber yazılmıştır, değeri yüce arştan da üstündür.

Ruh ve kalb servetsiz şaşkın, ay ve güneşin istekten başı dönmüş.

Yüzünün ışığına melekler pervane, yoluna kâinat âşıktır.

Onun arzusuyla tutkun olup uzun zamandır hazır bekliyordu.

Tuba ağacı ayağının tozuna yüzünü sürmek için eğiliyordu.

İçin hasediyle nice zamandır can ve gönül kana boğulmuştu.

Ne iyi talih ki hilye ile adı geçen kişinin saadeti “Rum Hakanı” oldu

Bu ne güzel tarz ve edadır ki okundukça ruha safa veriyor.

Ne hoş bir Allah vergisidir ki nefse meccanen bir hoşluktur.

Anadolu’nun baştanbaşa gururu temiz himmetli merhaba!

Dört dostun o da çünkü hakanı övmesiyle yüce makamı buldu.

Kıskançlıkla görünce hemen yakamı yırttım belki bununla helak olsam yeridir.

Ki ömür tam bir sefaletle geçerek ümitsiz isyanlara bulaştım.

Ne yazık ki böyle bir himmetin feyzini bulmadım, böyle bir temiz eserle şöhrete ererek.

Bu esefle gönlü yaralı gezerken bir şevk misali içimde büyük bir ümit doğdu.

Sözü kendime çevirerek dedim ki: ey kederle evi yıkılan!

Eğer maksat hayırla anmak ise peygamberlerin hilyelerine bak!

Her birini mana yolunun bir süsü olarak eşsiz bir inci gibi anlat!

Eline hemen bir uçlu kalem alarak hatırda olan tüm elemleri def et.

Mana kalemi sevkle tertip ederek bu tarzıyla şiire başladı.

 Âdemin Temiz yüzünün Hilyesi

Âdemin vasfını araştıranlar bu şekilde anlattılar

Onun boyunun 70 arşın olduğunda hemfikirdirler.

O gönlü coşturan boyuna layık olsa tuba ağacının fidanı ona eğilirdi.

Renginin nasıl olduğu hakkında İslam büyükleri farklı görüşler  serd ettiler.

Bazılar gül renginde, kırmızı renkli hoş görünümlü idi dediler.

Bazıları da Allah onu buğday renginde yaratmış idi dediler.

Onun hilyesini yazanlar uzun saçlı olduğunu söylediler.

Gözleri ceylan, kıyafeti şahlar gibiydi, onu her gören istekle emrine girerdi.