Susturun Şu Adamı

“Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.” (Hucurat/2)

Mekke’nin fethinden sonra müşriklerin bakiyeleri olan Hevazin kabilesinin on binlercesi Huneynde bir araya gelmişlerdi.

Müslümanlar da peygamberimiz aleyhisselam öncülüğünde tağuta son darbeyi vurmak üzere birikerek üzerlerine yürüdüler.

Müslümanlardan “artık bizim önümüzde kimse duramaz” havasına kapılanlar olmuştu, Cenab-ı hak ufak bir ders vererek büyük bir sıkıntı yaşattı:

“Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisingeriye dönüp kaçmıştınız.” (Tevbe/25)

Huneyn, Mekke’den Tâif’e giden yollardan biri üzerinde, Mekke’ye yaklaşık on mil uzaklıkta yer alan bir vadinin adıdır.

Bu ayetle bir sonraki ayette, Mekke’nin fethinden sonra (H.8) Müslümanlarla müşrik Havâzin kabilesi arasında, bu vadide gerçekleşen savaşa işaret edilmektedir. Bu savaşta Müslümanların sayısı düşmanınkinden çoktu.

Müslümanlar, sayıca üstünlüklerine güvenerek savaş öncesi fazlaca emin ve rahat hareket ediyorlardı. Bu sebeple, Havâzinlilerin kurduğu pusuya düştüler.

İslâm ordusunun büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladı. Ancak, Hz. Peygamber’in ve sebatkâr bir grup Müslümanın gayretleriyle dağılan ordunun toparlanması sağlandı ve tekrar hücum edilerek zafer kazanıldı. (Diyanet Meali)

Hevazinin ganimetleri Ca’ranede idi.

Huneyn ve Hevazin gazvelerinde alınan esirlerin adedi altı bin idi. Bütün ganimetleri yüce peygamberimiz (sav) bizzat asker arasında taksim etmişti.

24 bin deve, 40 binden ziyade koyun ve 4 bin okka gümüş dağıtıldı.

Hazreti peygamber sâhib-i kerem sallalahü ‘aleyhi ve sellem müellefetü'l-kulub

olanlara “Müslüman olsa da henüz tam kalbi ısınmamış olanlar) Kureyşin ileri gelenlerinden Ebu Süfyân gibi ve oğlu Yezid ve Muaviye ve Akra bin Habis ve Süheyl bin Amr ve İkrime bin Ebucehil ve emmisi Hars bin Hişam ve Safvan bin Ümeyye ve Uyeyne bin Husayn ez-Zebyani ve Mâlik bin Avf ki mukaddim-i Hevazine ve onun emsaline ki eşraftırlar her birine yüzer deve verdi ve onlardan aşağı olanlara her birine kırkar deve verdiler.

Abbâs bin Mirdas’a da bir kaç dişi deve verdiler razı olmadı ve bu şiiri söyledi:

 Abbas bin Mirdâs’ın söylediği mısralar:

Benimle kölenin ganimetten payı

Uyeyne ile Akraın arasında

Ben onlardan düşük bir adam değilim

Bugün düşen bir daha kalkamaz

Husayn da Cabis de

Hiçbir yerde Mirdastan üstün değildir.

Hazreti sâhib-i kerem sallalahü ‘aleyhi ve sellem buyurdular ki " ikta‘û ‘annî lisânehû" yani” benden şunun dilini kesin”

Burada dilin kesilmesinden fiziki, olarak ağzımızdaki dilin bıçakla kesilmesi değil susturulması anlaşılmaktadır.

 Kerem sahibi yüce peygamberimiz onun susturulmasından daha fazla ganimet verilmesini işaret buyurarak dediği gibi yapılmış ve densiz sözlerine son verilmiştir.

Bu sahabe daha sonra çok güzel şiirler söyleyerek kendisini affettirmeyi başarmıştır.