KONYA'DAN KARAMAN'A İLGİNÇ SÜRGÜN

Zeytün Çavuş, Karısı ve Oğlunun Karaman’a Sürülmesi

1821 Martında Karaman eyaletinin başkenti olan Konya divanından Karaman kazası Voyvodası ve naibine hitaben yazılan ve kesinlikle uyulması istenen buyruldu şöyledir.

Konya’da ikamet eden Zeytün Çavuş, Karısı ve Oğlunun rahat durmadıkları, İslam’a aykırı hareketler sergiledikleri halk tarafından bildirilmiştir. Ahali bu ailenin bir daha geri dönmemek üzere Konya’dan sürülmelerini isteyince Karaman’a terbiye edilmeleri amacıyla sürülmeleri ve bir daha Konya’ya sokulmamaları hususunda bu buyruldu Konya Eyalet divanından yazılmıştır.

Bu buyruldunun muhatabı olan Karaman naibi ve voyvodası ikiniz; kolbaşı Ali ile gönderilen bu aile sonuna kadar Karamanda kalacaklardır, Konya’ya veya başka bir yere asla salınmayacaktır. Bu aile Karamana ulaştığında buyruldunun gereğini kesinlikle yapmanız, aksi durumlardan kaçınmanız elzemdir.

Belgenin aslı ve latinize ettiğim şekli aşağıdadır.

“Zeytün Çavuşun Nefy Buyruldusu Kaydı

Şeriat-şiar Larende Naibi faziletlü Efendi zîde fadlühü ve mefahiru’l-emasili vel’akran voyvodası Ağa zîde kadruhü inha olunur ki Konya ahalisinden Zeytün çavuş ve karısı ve oğlu kendi hallerinde olmayarak ve hilaf-i şer’i şerif uygunsuz harekâtta bulundukları tarafımıza bil’ihbar bir mahalle te’bid-i nefy olunmaları istid’a olunmuş olduğundan bu defa mezburan ve mezbure liecli’t-te’dib Larendeye t’biden nefy ve tağrib olunmuş olmalarıyla siz ki muhataban-i mum aileyhimasız mezburların ol tarafa vusullerinde ber vech-i te’bid Larendede meks ve tevkıf Konya’ya ve sair mahalle min ba’d koyuverilmemesi hususuna bezl-i makderet ve hilafından hazer ve mücanebet eylemeniz babında divan-ı eyalet-i Karamandan işbu buyruldu tahrir ve ısdar ve kol başının adamı Ali ile ba’s ve tisyar kılınmıştır. İnşaallahü Teâlâ vusulünde gerektir ki ber mucib-i buyruldu amel ve hareket ve hilafından tehâşi ve mücânebet eyleyesiz deyü.”

13 Ca 1236 / 18 Mart 1821 / Karaman – 3106 – 0067 Milli Kütüphane