Dış Görevler Hakkındadır

Madde 14- Tekke şeyhleri halk ile meydana gelecek bütün işlerinde merhamet, şefkat, ağırbaşlılık, sükûnet, af, cömertlik, hoşgörü, kendisinden önceleme gibi İslam ahlak kurallarının korunmasına son derece titizlik gösterecek bu şerefli mesleği icra sırasında bütün derviş, muhip ler halk için birer numune olmaya önem vereceklerdir.

Madde 15- Tekke mıntıkası ve havalisinde bulunan halktan yoksul ve muhtaç olanlara imkân nispetinde yardımda bulunmak, hastaları ziyaret ederek teselli ve iyileştirmeye çalışmak, tedavileri konusunda önderlik etmek, Müslümanların dul, yetim, mücahit, gazi ve şehit ailelerine yardım ve korunmaları konusunda din kardeşlerine rehber olmak şeyh efendilerin manevi görevleri icabıdır.

 Madde 16- Şeyhler ve dervişler cenaze törenlerinde ancak cenazeyi takip etmek vecibesinin yerine getirilmesi ile sevaba erişmek için halka katılabilirler. Bu tür merasimlerde hükümet tarafından şeyhler adına bir özel heyet bulunmasına lüzum görülürse Şeyhler Meclisi tarafından tertip edilir.

Madde 17- Şeyh efendilerin, yüce tasavvuf mesleğini küçük düşürecek söz ve harekette bulunmaktan ve şer’i bir zaruret olmadıkça halktan sadaka almaktan uzak durmaları gerekir.

Madde 18- Tekke Şeyhleri Şeyhler Meclisine bilgi vermeden ve yerlerine münasip bir zatı vekil bırakmadıkça Tekkelerinden ayrılamazlar.

Madde 19- Şeyh efendiler meclis ve sohbet ortamlarında derecesine göre yaşça büyük olanları kendilerinden öne almakla saygı ve ikramda bulunurlar.

Üçüncü Bölüm

Derviş ve Muhiplerin Vazifeleri

Madde 20- Tekkelerde ikamet eden dervişler, ayrılan süresi içinde dini vazife ve vakıf şartlarının yerine getirilmesine ve Şeyhler Meclisi talimat ve kararları hükümleriyle şeyhleri tarafından verilecek emirlerin uygulanmasına mecburdurlar.

Madde 21- Vazifelerini yapmayan, karar ve emirlere riayet etmeyenler şeyhleri tarafından tekkede ikametlerine son verilir.

Madde 22- Bir tekkeden diğer bir tekkeye taşınan dervişler ellerinde daha önce ikamet ettikleri tekke şeyhinin iyi hal belgesi bulunmadıkça kabul olunmazlar.

Madde 23- Tekkelerde ikamet eden dervişler vazifelerini yerine getirdikten sonra boşa zaman geçirmeden akli ve bedeni melekelerinin elverdiği ölçüde şeyhlerinin münasip görmelerine mebni belli zamanlarda genel çıkarlara hizmet edecek sanat ve hayırlı bir meslek sahibi olmak ve o sanat ve meslekte yükselip uzmanlaşmak için çaba harcayacaklardır.

Madde 24- Dervişler tekke haricinde suç isnadı konularından ve yüce tarikat müntesiplerine yakışmayacak hal ve hareketten kaçınmaya mecburdurlar.

Madde 25- Muhipler tekkelerde bulundukları zaman tekkelere mahsus olan adap ve erkâna saygı ve riayetle mükelleftirler.

Madde 26- Semahanelerde evrat ve ezkara katılmayarak zikir halkasının dışında bulunanların gülmek, konuşmak gibi edebe aykırı tavır ve hareketlerden sakınmaya mecburdurlar.

Madde 27- Bu genelgenin tekkelerde tam olarak uygulanmasına  merkez ve tekke şeyhleri ile Şeyhler Meclisi Müfettişleri nezaret edeceklerdir.

(Meclis-i meşayih Nizamnamesi 25. Sayfa)