Osmanlılarda Tekke ve Zaviyeleri asli görevine döndürme çabaları kapsamında yapılan çalışmalar.

Madde 1- Bundan sonra şeyh efendiler tarafından halifelere verilecek icazetnamelerin Şeyhler Meclisi tarafından makbul ve geçerli olması alttaki maddelerdeki hükümlere riayet edilmesine bağlıdır.

Madde 2- Şeyhlik vazifesine talip olacak kişilerin nefis temizliği ve kalp safiyeti ile seyrüsülükünü tamamlamış, insanları irşatla memur edilmiş olduklarını beyan eden hilafet icazetnamelerinin bulunması lazımdır. Yalnız intisap ve tarikat almak namına teberrüken verile gelen icazetname sahiplerine şeyhlik görevi verilmez.

Madde 3- Birden fazla tarikat şeyhlerinden teberrüken alınmış elinde icazetname bulunan zat hangi tarikatın usul, ezkar ve evradı üzere seyrüsülük yaptıysa ancak o tarikat usulü üzere şartlı halife olarak tayin olunur.

Madde 4- Seyrüsülükünü tamamlayan zata hilafet icazetnamesi verilmeden önce özgeçmiş evrakıyla beraber İstanbul’da Şeyhler Meclisi ve taşralarda Şeyhler Encümen heyetlerine malumat verilecek ve icazetname cemiyetinde üyelerden bir zat memur bulunacaktır.

Madde 5- İcazet verilecek zatın tekkelerde uygulanmak için genelge gönderilen 17 Zilkade 1336 ve 24 Ağustos 1334 / 24 Ağustos 1918 tarihli talimatnamenin 2. Maddesinde gösterilen vasıf ve şartları haiz olduğu kesinleştiği halde üye memurun bildirmesi üzerine icazetname İstanbul’da Şeyhler Meclisi ve taşralarda Şeyhler Encümen heyetleri tarafından resmi mühür ile onaylanarak encümenlerce, bilgi için Şeyhler Meclisine bildirilecektir.

26 Zilkade ve 2 Eylül 1334

Tekkelerin Teftişine Dair Bildirge

Madde 1- Şeyhler Meclisi tarafından tekkelerin sürekli gözetim altında bulundurulması ve gerekli denetimlerin yapılabilmesi için gelecekte bir teftiş heyeti oluşturuluncaya kadar üyelerden yazı işlerinden ve şeyhülislamlık makamı emri ile diğer memurlardan münasip kişiler tarafından adı geçen vazifenin ifası sebeplerine yapışılacaktır.

Madde 2- Denetimlere memur edilecek kişilerle denetim işinin usul ve nizamı dairesinde güzelce yürütülmesine Şeyhler Meclisi nizamnamesinin uygulanmasına ait 6 Zilkade 1336 ve 11 Ağustos 1334 / 13 Ağustos 1918 tarihli bildirgenin 5. Maddesi uyarınca üyelerden raporların incelenmesine görevli olan kişi nezaret edecektir.

Madde 3- Müfettişlerin verecekleri raporların içeriği yerinde tanzim edilecek tespit evrakına dayanması gerekir.

Madde 4- Raporlar önce memur üye tarafından tetkik edildikten sonra düşüncelerin eklenmesinden sonra meclise verilecektir.

Madde 5- Müfettişler tekkelerde nizamname ile talimatnamelerin hükümlerine aykırı görecekleri durum ve hususları usulü dairesinde meclise bildirmek zorundadırlar.

Madde 6- Her ay merkezlerden gelecek raporlar memur üyenin başkanlığında oluşturulacak Denetim Heyeti tarafından incelenerek onaylandıktan sonra meclise verilecektir.

Meclis-i Meşayih Nizamnamesi 8 Eylül 1334 / 8 Eylül 1918