Osmanlı devletinde ihdas edilen Meclis-i Meşayih Nizamnamesinin 13. maddesi gereği olarak Alimler meclisi tarafından tanzim olunan genelgedir:

Madde 1- İstanbul’da Âlimler Meclisi ve taşralarda Alimler Encümen heyetleri bütün tekkelere ait görevlerin sahipleri tarafından en güzel biçimde ifa edilmesiyle devam ve hareketleri hakkında doğrudan veya aracı ile gereken teftişleri yerine getireceklerdir.

Madde 2- Tekke Alimleri tekke içindeki diğer görev sahiplerinin başkanlarıdır. Bu durumda görev sahiplerinden altta izah edilecek olan madde hükümlerine ve sıfat ve vazifelerine aykırı hareket edenleri İstanbul’da Alimler Meclisine, taşralarda ise Alimler Encümeni heyetlerine bildirmeye zorunludurlar.

Madde 3- Talimatnameler icabı şeyhlik tarafına ait görevlerin en güzel bir biçimde ifa edilmesine merkez Alimleri, merkez Alimlerine de Alimler Meclisi heyeti ve müfettişleri nezaret edeceklerdir.

Madde 4- Görev sahipleri hizmetlerini bizzat yerine getirmeye mecburdurlar. Geçerli bir sebep ve şer’i bir mazereti olmadıkça vazifesini muntazam olarak ifa etmemeyi ve usule aykırı olarak vekil bulundurmamayı alışkanlık haline getirenlerin vazifeleri, Alimler Meclisi nizamnamesinin 13. Maddesi uyarınca bu talimata uygun olarak kaldırılır.

Madde 5- Geçerli bir sebep ve şer’i bir mazerete dayanarak hizmetinde bulunamayacak olanlar liyakatli bir vekil bulundurmaya mecburdurlar. Bu suretle meydana gelecek devamsızlık ve günlük hizmet aksamaları üç günü, özel günlere ait hizmetlerde de peş peşe iki günü geçemez. Aksi durumda İstanbul’da Alimler Meclisi ve taşralarda Alimler Encümen heyetlerine bilgi vermekle izin almak ve vekilin de ehliyeti ve vekâletinin kabul görmesi lazımdır.

Madde 6- Vazife sahiplerine verilecek izinler, hac görevi haricinde dört ayı geçemez. Bu süre Âlimler Meclisi ve taşralarda Alimler Encümen heyetlerince uzatılabilir. Bir geçerli sebep ve özür dışında izin süresini uzatanlar istifa etmiş sayılırlar.

Madde 7- Gelişigüzel izin almadan görevini aksatanlar ve 5. Maddeye aykırı hareket edenler hakkında yapılacak işlem şu şekildedir:

Birinci defada tembih, İkinci defada ihtar edilir.

Üçüncü defasında: şahsına ait aylık vazifesinin, eğer senelik vazifeli ise bir aya tekabül eden kısmının yarıya kadar olan miktarını kesilir.

Dördüncü defasında: vazifesinin yarısından tamamına kadar olan kısmın kesilir.

Beşinci defasında ise görevden alınır.

Bu cezaların icra edilmesi, devamsızlıkların ve mevkiine, vazifesine aykırı hal ve hareketlerin bir sene zarfında meydana gelmesine bağlıdır.

Madde 8- Uyarı ve cezalar teftiş inceleme evrakına dayanarak İstanbul’da Alimler Meclisi ve taşralarda Alimler Encümen heyetlerinin karalarına bağlıdır. Maaş kesme kararları Alimler Meclisi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve encümenler tarafından yerel vakıf müdür ve memurlarına bildirilir.

Madde 9- Bir vazifenin kaldırılmasıyla yenisinin atanmasına ait kararlar üzerine vakıf kayıtları ona göre tesviye olunmak şartıyla Alimler Meclis tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve encümenler tarafından da incelenip onaylanmak üzere Alimler Meclisine haber verilir.

(Meclis-i Meşayih Nizamnamesi 26 Zilkade 1336 ve 2 Eylül 1334 / 2 Eylül 1918)